• >

Ochrana osobných údajov

Úvod
Ochrana osobných údajov
Informačná povinnosť


V prípade ubytovacieho zariadenia ide o spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že právnym základom spracúvania je osobitný zákon, resp. zákony: zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Zoznam osobných údajov, ktoré môže ubytovacie zariadenie na účely ubytovania spracúvať, je: meno a priezvisko ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania. Pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia (§ 113 zákona č. 404/2011 Z. z.).

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia
S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť PLYNOMONT, S.R.O. GÚGSKA 66, 940 54 NOVÉ ZÁMKY,  IČO: 36534994, Zapísaný v OR Okr. súdu NITRA, oddiel Sro. vložka č. 11752/N
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.
Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:
Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@penzioniveta.com
1.1. Personalistika a mzdy


VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
Vážený uchádzač,
nakoľko ste sa u nás rozhodli uchádzať o zamestnanie, po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície sa toto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na Vás a na Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ je na účely tohto vyhlásenia považovaná za správcu Vašich údajov. (ďalej len „správca údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás nasledovné informácie:
Kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
Informácie z Vášho životopisu / CV – napríklad informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnosti, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť;
Motivačný list – akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste
Spôsobilosť na prácu – údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania;
Prehlásenie o bezúhonnosti – v závislosti od povahy pracovnej pozície Vás môžeme požiadať, aby ste od príslušného verejného orgánu predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by bolo dôvodom Vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov o danú pracovnú pozíciu;
Video nahrávka – na základe Vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete vyššie uvedené údaje aj formou videonahrávky.
Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:
Interné žiadosti. Ak už u nás pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie alebo ktoré uvediete na osobnom pohovore;
Preverenie pred prijatím do zamestnania. V závislosti od povahy pracovnej pozície môžeme požiadať vybraného externého odborníka o preverenie Vašej osoby pred nástupom do zamestnania, aby sme zistili, či existujú okolnosti, ktoré by Vás ako kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu mohli vylúčiť. Pred spustením previerky sa s Vami prediskutuje, či sa uskutoční alebo nie, ako aj jej rozsah a účel;
Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste naším zamestnancom, môžeme o referencie požiadať Vašich spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV
Správca údajov bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:
Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate;
Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli rozhodnutiu príslušného verejného orgánu alebo súdu.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Správca údajov môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
 Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás;
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (účtovné firmy, zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme uchovávať Vaše osobné údaje vo Vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu aj po ukončení výberového procesu, a to v prípade právneho sporu alebo obdobného konania, alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné povinnosti.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI
Vážený zamestnanec,
dovoľte nám informovať Vás o tomto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná u nás, vrátane zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre nás na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov, prípadne aj sezónnych pracovníkov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:
Osobné kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
Pracovné kontaktné údaje – napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
Osobné údaje – napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia;
Zmluvné údaje – napríklad obsah pracovnej zmluvy;
Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
Podrobnosti o Vašej pozícii – napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;
Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod – napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;
Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) – napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;
Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja – napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.
Výkon a hodnotenia – napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;
Zverený majetok – napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook;
Údaje o korešpondencii a komunikácii – napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
Informácie týkajúce sa bezpečnosti – napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh);
Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce;
Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia – napríklad meno, pracovná pozícia;
Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:
údaje o Vašom zdravotnom stave,


ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD
Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):
(právny základ je podrobne uvedený v prílohe č. 1)
Administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich smerniciach (1 až 15);
Manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1. 7);
Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený (1, 7, 11, 15);
Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1 až 15);
Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (2 až 6, 8, 9, 13, 14);
Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene zamestnávateľa cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať Vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku na poistné plnenie resp. pro spracovaní nároku na uplatnenie pohľadávky.
Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre spoločnosť, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje (1).
Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi (1, 16) .
Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia (1, 7);
Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy (1, 9, 10, 11). Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. CCTV
kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku (1, 16);
Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta (16). Viac podrobností o spracovaní údajov súvisiacich s náborom zamestnancov si prosím prečítajte v našom VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV – UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE;
Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1, 7, 10, 11, 15);
Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).
Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zabezpečiť spracúvanie na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje na splnenie si zmluvných záväzkov, ktoré máme voči Vám, ako napríklad v prípade výplaty mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich údajov. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.
Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť – sprostredkovatelia (účtovné firmy a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do dvoch rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.
Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA EU A ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV
Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
1. Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
2. Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
3. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
4. Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
5. Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
6. Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
8. Právo odvolať súhlas
Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
Informačná povinnosť
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.
Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:
Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@penzioniveta.com
Prevádzkovateľ spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:
Evidencie hostí a to najmä spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v pri online rezerváciach www.penzioniveta.com , telefonicky na recepciu penziónu, osobne na recepcii penziónu alebo e-mailom na oddelenie marketigu v rozsahu: Mgr. Alexandra Nagyová, Radava 535, 941 47 Radava, gdpr@penzioniveta.com, +421 911 226 196
Predávajúci ako Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
MV SR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
Súdy, OČTK:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z.z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Exekútor:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnený orgán štátu:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
2. Marketingu a to formou:
2.1 Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na webovom sídle prevádzkovateľa www.penzioniveta.com v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
2.2 Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na webovom sídle prevádzkovateľa, alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).
2.2 Návštevník webového sídla prevádzkovateľa sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek…“ uvedenom webovom sídle www.penzioniveta.com alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a službách. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Tretie strany:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
Ing. Katarína Droblenková, Jozef Droblenka, názov KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY, s.r.o so sídlom Wolkerova 1
Nové Zámky 940 01, IČO : 45 585 172 zapísaný v OR Okr. súdu NITRA, oddiel Sro. Vložka č.:  26804/N-Zbl


PLYNOMONT, s.r.o.
Gúgska 66
940 54 Nové Zámky
IČO : 36 534 994
IČ DPH : SK 2020144269
prevádzka : Penzión Iveta
Zodpovedná osoba : Mgr. Alexandra Nagyová